ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนกลยุทธ์ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
วัตถุประสงค์ :
     1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผน  กลยุทธ์โดยวิธีวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค(SWOT)
     2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้พัฒนาทักษะด้วยการประยุกต์ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT และการคิดอย่างเป็นระบบในการบริหารจัดการและการวางแผน การดำเนินงาน
     3.  เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
     
กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
     บุคลากรสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 55 คน

สถานที่ :
     ณ วูดฟิลด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถึง วันศุกร์ที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ