ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตสุขภาพ (ระยะที่ 2)

สถานีจัด :
ขอนแก่น

วันที่จัด :  
            วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ถึง วันพุธที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ