ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและการเป็นวิทยากรมืออาชีพรุ่นที่ 2
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาศักยภาพการถ่ายทอดและเทคนิคการเป็นวิทยากรหลักสูตรอบรมตามประเด็นความเชี่ยวชาญ

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
บุคลากรสหวิชาชีพที่รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากรประเด็นความเชี่ยวชาญ จำนวน 30คน

สถานที่ :
โรงแรมในจังหวัดนครปฐมวันที่จัด :  
            วันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ถึง วันศุกร์ที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ