ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Infographic สื่อสร้างสรรค์ยุคดิจิดัล
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกทักษะการจัดทำ Infographic สำหรับสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิต

กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
- บุคลากรสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 40 คน
 - บุคลากรจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 คน
รวมจำนวน 80 คน

สถานที่ :
ห้องประชุม ชั้น 1 กรมสุขภาพจิตวันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ