ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนการเสนอหนังสืออนุมัติโครงการ
วัตถุประสงค์ :


กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนคน :
บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และผู้รับผิดชอบพิมพ์หนังสืออนุมิตโครงการ กลุ่ม/ศูนย์ 2 คน

สถานที่ :
ห้องประชุม สบบส. ชั้น 3
วันที่จัด :  
            วันศุกร์ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ