ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะอำนวยการการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15
ประชุมคณะอำนวยการการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 (เช้า) ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต ชั้น 1 อาคาร 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่างๆ กลุ่มเป้าหมายคณะอำนวยการประชุมวิชาการฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน 
วันที่จัด :  
            วันอังคารที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ