ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 เรื่อง สื่อนำเสนอเพื่อคนวัยเจน ...Infographic
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการจัดทำ  Infographic เพื่อสื่อสารความรู้สุขภาพจิต  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต จำนวน 40 คน บุคลากรในหน่วยงานกรมสุขภาพจิต จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 1 กรมสุขภาพจิต
วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ