ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและเพิ่มการเข้าถึงบริการระยะที่ 2
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชประจำปี 2559 กลุ่มเป้าหมาย :  คณะกรรมการขัยเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชและเพิ่มการเข้าถึงบริการ จำนวน 30 คน ณ กรมสุขภาพจิต
วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ