ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมโครงการขับเคลื่อนการดเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพ
โครงการประชุมโครงการขับเคลื่อนการดเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ คยวามเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบบริการ การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชและเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุข  กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช โรคซึมเศร้า จำนวน 50 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
วันที่จัด :  
            วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ