ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะกรรมการกำกับสิศการพัฒนาระบบความรู้กรมสุขภาพจิตประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต
วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ