ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้และประเมินผล ครั้งที่ 4
ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต ชั้น 3
วันที่จัด :  
            วันอังคารที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ