ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนรางานวิกฤตสุขภาพจิต ปี 2560
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต ปี 2560 กลุ่มเป้าหมายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 19 -20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ถึง วันอังคารที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ