ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตและ Big Cleaning Day
วัตถุประสงค์ : เพื่อติดตามการดำเนินงานภายในสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  
วันที่จัด :  
            วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ