ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะทำงานทำงานดำเนินการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บทางด้านความผิดปกติทางจิต (Mental Disorder) ครั้งที่ 2/2559
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานของคณะทำงาน จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุมกรมสุขภาพจิต ชั้น 2 อาคาร 1 
วันที่จัด :  
            วันพุธที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ