ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะแผนงานและบริหารผลการปฏิบัติงาน สบบส
ประชุมคณะทำงานแผนงานและบริหารผลการปฏิบัติงาน สบบส. เพื่อติดตามการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และรายงานประจำปี 2557 2558 และ 2559 ห้องประชุม สบบส. ชั้น3
วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ