ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้รัุบผิดชอบงานการดูแผู้ห่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน สบบส.และโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์  ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 3
วันที่จัด :  
            วันศุกร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ