ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          หารือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สาขาสุขภาพจิต จิตเวชยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560
หารือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สาขาสุขภาพจิต จิตเวชยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร สบบส. สบลส. ผอ.โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 ชั้น 3
วันที่จัด :  
            วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2559
 
ผู้จัด : กลุ่มอำนวยการ