ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจประเมินตัวชี้วัดของสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รอบ 6 เดือนแรก

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (Service Plan)

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต 10 คน

สถานที่ ห้องประชุมสำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต

วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริการ