ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
          ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศการพัฒนาระบบความรู้กรมฯ ปี 2560

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบความรู้ของกรมสุขภาพจิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานของคณะกรรมการต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย / จำนวนคน คณะกรรมการกำกับทิศการพัฒนาระบบความรู้กรมฯ ปี 2560 จำนวน 33 คน

สถานที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 2อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต

วันที่จัด :  
            วันจันทร์ที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2560
 
ผู้จัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการ