แบบฟอร์ม

ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู/ดาวน์โหลด
ลำดับ
หัวข้อ
วัน/เดือนน/ปี
ดู
1
ใบขออนุญาตถ่ายเอกสาร
25 ต.ค. 2566
65
2
แบบฟอร์มขออนุญาตลาพักผ่อน
26 ก.ย. 2566
92
3
แบบฟอร์มขออนุญาตลาป่วยหรือลากิจ
26 ก.ย. 2566
91
4
แบบฟอร์มใบขอใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางในงานสวัสดิการ สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในกรมสุขภาพจิต
5 ส.ค. 2565
423
5
แบบฟอร์มใบเบิกชุดตรวจ ATK
23 มี.ค. 2565
876
6
แบบฟอร์มขออนุญาตลา (ชั่วโมง)
14 มี.ค. 2565
667
7
แบบฟอร์มขออนุมัติลงเวลาปฏิบัติงาน
7 มี.ค. 2565
572
8
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
3 มี.ค. 2565
585
9
แบบฟอร์มการขอเข้าระบบเครือข่ายกรมสุขภาพจิต
3 มี.ค. 2565
434
10
แบบฟอร์มสมัครขอใช้ Email ภาครัฐ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต @dmh.mail.go.th
3 มี.ค. 2565
603
11
แบบฟอร์มยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ต่อพ่วง กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
3 มี.ค. 2565
677
12
ใบเบิกหรือใบส่งคืนพัสดุสำนักงาน
2 มี.ค. 2565
752
13
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ระบบประชุมทางไกล กรมสุขภาพจิต
11 พ.ย. 2563
734