แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน Business Continuity Plan : BCP
ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมสุขภาพจิต

วันที่: 5 กรกฎาคม 2565 หมวดหมู่: แผนประคองกิจการ ดู/ดาวน์โหลด: 446


ดาวน์โหลด : 20220705763740728.pdf